Persoonsgebonden budget

Inleiding

Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt besteden. Gewoon uzelf zijn: moeder, buurman, vrijwilliger, student, oppastante, betaalde kracht. Ook als u een handicap hebt, een chronische ziekte, psychische problemen of beperkingen door ouderdom. Ook als u hulp en begeleiding nodig hebt om dat voor elkaar te krijgen. Dan wilt u zelf bepalen wie die hulp geeft, waar die hulp gegeven wordt, wat de hulp precies doet, op welke dagen in de week en op welke uren van de dag.

Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. Maar dat is het nog lang niet voor iedereen. Tot op de dag van vandaag zijn er veel mensen die hun leven aanpassen aan de mogelijkheden - en vooral de onmogelijkheden - van hulp- en dienstverleners. Eigenlijk is dat de omgekeerde wereld. Het kan ook anders. Met een persoonsgebonden budget.

Eigen regie

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. U kiest zelf uw hulpverleners en begeleiders uit. Of u huurt een organisatie in, die in uw opdracht gaat werken. Met hen maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de hulp voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaalt. Op die manier houdt u zelf de regie over de hulp. Daarmee houdt u ook de touwtjes van uw eigen leven zelf in handen.

Met een PGB kunt u verschillende vormen van hulp en begeleiding inkopen. Deze vormen van hulp heten officieel 'zorgfuncties'. U kunt er aanspraak op maken op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

 • Huishoudelijke verzorging (denk aan schoonmaken, afwassen, wassen draaien).
 • Persoonlijke verzorging (hulp bij alledaagse handelingen zoals opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken, naar het toilet gaan).
 • Verpleging (zoals hulp bij het gebruik van medicijnen, wondverzorging of beademing)
 • Ondersteunende begeleiding (ondersteuning bij activiteiten thuis en buiten de deur, zoals dagopvang).
 • Activerende begeleiding (leren omgaan met uw handicap of problemen, beter persoonlijk functioneren en veranderingen realiseren, bijvoorbeeld zelfstandig gaan wonen of gaan werken).
 • Kortdurend verblijf buitenshuis (weekendopvang, vakantieopvang en logeeropvang).

Er kunnen allerlei redenen zijn om voor een PGB te kiezen.

 • U wilt zelf uw leven vormgeven.
 • U wilt baas in eigen huis blijven.
 • U wilt zelf hulpverleners kiezen, zelf afspraken maken en zelf de financiën regelen.
 • U wilt werken met hulpverleners met wie het klikt.

Kiezen voor een PGB betekent dat u zelf uw hulp en begeleiding regelt. Dat heeft veel voordelen, maar er zit ook werk aan vast. Voor de volgende taken bent u zelf verantwoordelijk.

 • Op zoek gaan naar hulpverleners of naar een bureau dat u hulp of begeleiding kan bieden.
 • Afspraken maken en overeenkomsten sluiten met hulpverleners.
 • Uw hulpverleners uitbetalen.
 • De financiële administratie bijhouden.

Werken met een PGB, zelf uw hulpverleners kiezen, zelf de regie voeren over de hulp en begeleiding die u krijgt, het is meer dan alleen een praktische regeling. U gaat ook anders met elkaar om. U bent niet langer vooral ‘zorgafhankelijk’, maar in de eerste plaats opdrachtgever of werkgever van de hulpen.

Een PGB aanvragen

Hebt u hulp of begeleiding nodig, neem dan contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ, voorheen regionaal indicatieorgaan RIO) in uw woonplaats.  U krijgt dan een indicatiesteller op bezoek, die samen met u in kaart brengt welke hulp of begeleiding u nodig hebt. De indicatiesteller let hierbij op uw persoonlijke situatie. Soms is er ook hulp nodig die onder een andere regeling valt. Aanpassing van uw woning valt bijvoorbeeld onder de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG). Deze brochure gaat verder alleen over de zes genoemde zorgfuncties, in het kader van de AWBZ.

De indicatiesteller loopt samen met u het aanvraagformulier door. o Bij iedere zorgfunctie zal hij vragen of u hiervoor een PGB wilt. Als dat niet het geval is, ontvangt u de zorg in natura. Zzorg in natura is hulp die u krijgt via een erkende thuiszorg organisatie, een instelling voor verstandelijk gehandicapten of een instelling voor degeestelijke gezondheidszorg.

De indicatiesteller legt zijn bevindingen vast in een indicatiebesluit. U krijgt daar een afschrift van. In het indicatiebesluit staat op welke zorgfuncties u recht hebt. Bij elke zorgfunctie wordt bovendien een zogenoemde 'klasse' aangegeven. Een klasse is een hoeveelheid uren of dagdelen per week. Hebt u een indicatie in dagdelen voor ondersteunende of activerende begeleiding, bijvoorbeeld in een centrum voor dagopvang, dan kunt u bovendien aanspraak maken op een vergoeding voor het vervoer van huis naar de plaats waar die begeleiding gegeven wordt. Bent u het niet eens met het indicatiebesluit, dan kunt u er bezwaar tegen aantekenen bij het CIZ of het Bureau Jeugdzorg. Bent u lid van Per Saldo, dan kunt u hierbij advies en zo nodig juridische ondersteuning krijgen.

Vervolgens stuurt het CIZ  het indicatiebesluit door naar het zorgkantoor. Zorgkantoren zijn belast met de uitvoering van de AWBZ. Het zorgkantoor is ondergebracht bij een grote zorgverzekeraar in uw regio. U hoeft overigens niet bij diezelfde zorgverzekeraar verzekerd te zijn.

Op basis van het indicatiebesluit dat is afgegeven door het CIZ , neemt het zorgkantoor een beslissing over het budget dat voor u beschikbaar is. Ook daar krijgt u officieel bericht van, in de vorm van een toekenningsbeschikking. In de toekenningsbeschikking staat of aan u een PGB is toegekend, de hoogte van het totale budget, de hoogte van het voorschot, voor welke periode u het budget krijgt en tot wanneer de indicatie geldig is. Bent u het niet eens met de toekenningsbeschikking, dan kunt u er bezwaar tegen aantekenen bij het zorgkantoor. Bent u lid van Per Saldo, dan kunt u hierbij advies en zo nodig juridische ondersteuning krijgen. Let op: u kunt bij het zorgkantoor dus geen bezwaar maken tegen de indicatie. Dat kan alleen bij het CIZ  zelf.

Met een PGB kan veel, maar niet alles. Wat mogelijk is hangt af van de hoogte van het toegekende budget en wat binnen de PGB-regeling is toegestaan.

 • U kunt met het PGB alle vormen van hulp en begeleiding inkopen die binnen de zes genoemde zorgfuncties vallen, ook al hebt u voor een bepaalde functie geen indicatie gekregen. Een voorbeeld: u bent geïndiceerd voor huishoudelijke hulp maar u wilt graag een keer naar de stad. U kunt dan ook ondersteunende begeleiding inkopen. In dit geval gaat het ten koste van de huishoudelijke hulp, maar u kunt zelf bepalen wat voor u op zeker moment belangrijk is: huishoudelijke hulp of er even tussenuit.
 • Met een PGB mag u geen geneeskundige behandeling of therapie betalen.

De samenstelling van uw budget

Met het indicatiebesluit van het CIZ in de hand berekent het zorgkantoor de hoogte van uw budget. Daarbij hanteert het zorgkantoor een uitgebreide lijst met tarieven. Die tarieven worden door de overheid (het ministerie van VWS) vastgesteld. Elke zorgfunctie en elke zorgklasse heeft een eigen tarief. Hebt u een indicatie voor verschillende zorgfuncties in verschillende klassen, dan is uw budget dus een optelsom van alle tarieven die voor elke functie en klasse in de tabellen staan. Deze optelsom wordt het 'bruto budget' genoemd.

U krijgt dit bruto budget niet in zijn geheel in handen. Er gaat eerst een eigen bijdrage van af. Die eigen bijdrage is afhankelijk van het soort zorg en hulp waar u een persoonsgebonden budget voor krijgt: 60% van het budget voor huishoudelijke verzorging, 33% van het budget voor persoonlijke verzorging, 27% van het budget voor begeleiding en 20% van het budget voor verpleging. In de praktijk is de eigen bijdrage meestal lager, omdat er rekening wordt gehouden met uw inkomen. Hoe minder u verdient, hoe lager de eigen bijdrage. Jongeren tot 18 jaar betalen geen eigen bijdrage. Voor de zorgfunctie 'tijdelijk verblijf' geldt met ingang van 2005 geen eigen bijdrage.

Het bedrag dat overblijft na aftrek van de eigen bijdrage heet het 'netto budget'. U krijgt dat budget door het zorgkantoor rechtstreeks op uw bankrekening gestort, in de vorm van voorschotten. Afhankelijk van de hoogte van uw budget ontvangt u dit voorschot eens per jaar, eens per half jaar, eens per kwartaal of eens per maand. Hoe hoger uw budget, hoe korter de periode waar u voorschotten voor krijgt. U hoeft de voorschotten niet op te maken in de betreffende periode. U kunt het geld het hele jaar nog gebruiken om zorg, hulp en begeleiding in te kopen.

Op het bedrag dat het zorgkantoor aan u overmaakt, is de eigen bijdrage dus al in mindering gebracht. Als het budgetbedrag dat het zorgkantoor aan u overmaakt niet toereikend is om uw hulpverleners te betalen, zult u dus zelf moeten bijbetalen.

Verantwoording afleggen

U moet achteraf aan het zorgkantoor laten zien wat u hebt gedaan met het geld dat u van hen op uw bankrekening overgemaakt hebt gekregen. U moet dus verantwoording afleggen over de besteding van dit budget. U krijgt daarvoor een verantwoordingsformulier van het zorgkantoor. Hierop vult u in wie u heeft geholpen of begeleid, welke hulp zij hebben geleverd en hoeveel u aan hen hebt uitbetaald. Gaat het om individuele hulpen (die niet werken via een bureau of instelling), dan vermeldt u ook hun sofi-nummers. U moet dit verantwoordingsformulier binnen zes weken na het einde van iedere voorschotperiode terugsturen.

Als het zorgkantoor vindt dat u het geld per ongeluk verkeerd uitgeeft, dan krijgt u de mogelijkheid om dit recht te zetten. Bij misbruik verspeelt u de keuze voor een persoonsgebonden budget en kan het zorgkantoor het verkeerd uitgegeven bedrag terugvorderen. Het zorgkantoor zal u in dat geval geen persoonsgebonden budget meer toekennen. Het zorgkantoor controleert via steekproeven of u de formulieren naar waarheid hebt ingevuld. U moet dus altijd een kloppende administratie kunnen overleggen.

U hoeft niet over het hele bedrag verantwoording af te leggen. Een deel van het budget kunt u vrij besteden. Dit vrij besteedbare bedrag is 1,5% van het netto budget, met een minimum van € 250 en een maximum van € 1.250 per jaar. Dit bedrag kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor het plaatsen van personeelsadvertenties, voor postzegels, voor telefoonkosten, voor het lidmaatschap van Per Saldo en voor andere kosten die u maakt in het kader van uw persoongebonden budget. Of gewoon om uw hulpverleners uit te betalen.

U hoeft aan het zorgkantoor niet te laten zien hoeveel geld u zelf hebt bijbetaald om de hulp en begeleiding rond te krijgen. U hoeft dus over de vastgestelde eigen bijdrage geen verantwoording af te leggen.

Na afloop van het kalenderjaar moet u een formulier voor de Belastingdienst invullen. Hierop vermeldt u wie er geld van u ontvangen heeft. Gaat het om individuele hulpverleners, dan vult u ook hun sofi-nummer in. De formulieren hiervoor ontvangt u van het zorgkantoor.

Hulp inhuren

U kunt met uw persoonsgebonden budget allerlei individuele hulpverleners, bedrijven, instellingen en organisaties inhuren om zorg, hulp en begeleiding te leveren. U kunt ook gezinsleden, familieleden, vrienden en bekenden inhuren. U moet altijd schriftelijke overeenkomsten afsluiten. In die overeenkomsten legt u vast welke werkafspraken u gemaakt hebt en wat u voor de geleverde diensten betaalt. Deze overeenkomsten hebt u ook nodig als het zorgkantoor verantwoording van u vraagt in het kader van de steekproefsgewijze controle van uw administratie. Het kiezen van de juiste overeenkomst vereist de nodige zorgvuldigheid. De vragen waar u voor komt te staan gaan bijvoorbeeld over het wel of niet afdragen van belastingen en premies voor het ziekenfonds en de sociale verzekeringen van uw hulpverleners en begeleiders. Omdat dit per overeenkomst kan verschillen, is het raadzaam hier deskundig advies over te vragen. De vereniging van budgethouders Per Saldo en het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank kunnen u helpen bij het kiezen van de juiste overeenkomst. Daarbij kunt u gebruik maken van de modelovereenkomsten die het Servicecentrum PGB heeft gemaakt in overleg met Per Saldo.

Een goede administratie

Een persoonsgebonden budget kan de nodige administratieve beslommeringen met zich mee brengen. Er zijn verschillende mogelijkheden om die administratieve verplichtingen gemakkelijker te maken. U kunt gebruik maken van een groot aantal modelovereenkomsten met hulpverleners. Die modelovereenkomsten zijn te krijgen bij Per Saldo of bij het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Bent u formeel werkgever van uw hulpen, dan kunt u voor het afdragen van belastingen en premies voor uw hulpen gebruik maken van de gratis werkgeversservice van het SVB Servicecentrum PGB. U machtigt dan het Servicecentrum PGB om de verschuldigde voorheffingen van uw rekening af te schrijven en vervolgens aan de Belastingdienst en Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) af te dragen. U kunt er ook voor kiezen om het Servicecentrum PGB alleen het rekenwerk voor u te laten doen. Men rekent dan voor u uit welke bedragen u aan welke instantie over moet maken en stuurt u daarvan bericht. Daarna zorgt u zelf voor de betalingen en bent u zelf verantwoordelijk voor een correcte afhandeling. Deze regeling geldt ook voor mensen die formeel geen werkgever zijn van hun hulpen, maar er wel voor kiezen om belastingen en premies voor die hulpen af te dragen. U kiest dan voor het zogenoemde 'opting in'.

PGB is geen inkomen

Het persoonsgebonden budget is voor u als budgethouder geen inkomen. Het PGB heeft dus geen invloed op andere regelingen, zoals huursubsidie of uitkeringen.

 • Voor de mensen die u inhuurt is het geld dat zij verdienen uiteraard wel inkomen.
 • Betaalt u gezinsleden voor de hulp die zij bieden, dan telt dat voor hen wel als inkomen. Daardoor gaat uw gezinsinkomen omhoog. Dat kan gevolgen hebben voor andere regelingen en voorzieningen, als daarvoor wettelijke inkomensgrenzen of eigen bijdragen gelden.

Hulp in natura

Een PGB is niet verplicht. U kunt uw hulp ook ontvangen via de ’gewone thuiszorg’ of een andere zorgverlenende instelling. Dit wordt zorg in natura genoemd. Als u voor zorg in natura kiest, hoeft u geen administratie bij te houden. In dit geval bepaalt de instelling wie er bij u komt werken, wat de hulpverleners mogen doen en op welk tijdstip. Zorg in natura is de aangewezen weg als u niet zelf met een PGB kunt of wilt omgaan.

Ook is het mogelijk een deel van de hulp met een PGB in te kopen en een ander deel in natura te ontvangen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen de verpleegkundige zorg in natura te laten uitvoeren door een erkende thuiszorgorganisatie en een PGB aan te vragen voor huishoudelijke hulp of de begeleiding bij allerlei activiteiten.

Afdrukken E-mail

Shoutbox

Latest Message: 4 years, 11 months ago
 • Jacqueline : Vandaag begint in Putten de Avondvierdaagse vier dagen wandelplezier. Wandelaars van de SGVT veel succes!
 • Jacqueline : Lewis 2 juni jarig , van harte gefeliciteerd met je verjaardag
 • justdata : Mooie site
 • justdata : Mooie site

Only registered users are allowed to post

Kalender

May 2019
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Adres gegevens

Adres:

PC Hooftstraat 14
3881 KE Putten

Bezoekadres:

Alleen op afspraak

Locatie Husselsesteeg 15-17

Tel: 06-22 569 053.